نمایش فایل(بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق)

بررسی کامل رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381 دارای 202 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word و قابل ویرابررسی کامل رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387,1381,رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران,افزایش سر,,,|31022468|rfj40085906|آر اف
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق را مشاهده می نمایید.

بررسی کامل رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381
دارای 202 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 202 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 3
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه : 6
2-1 بيان مسئله 8
3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9
4-1 اهمیت و ضرورت تحقيق 11
5-1 اهداف تحقیق 13
6-1 چارچوب نظری تحقیق 13
7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 15
8-1 مدل تبیینی تحقيق 18
9-1 فرضیه های تحقیق 18
1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق 19
2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق 19
3-9-1 فرضية اصلي دوم 19
10-1 متغیرهای تحقیق 19
1-10-1 متغیر مستقل 20
2-10-1 متغیر وابسته 20
11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش 20
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 24
2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25
1-2-2 تاریخچه 25
2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26
1-2-2-2 نظریه سنتی 26
2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27
3-2-2-2 نظریه ترجیحی 30
4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31
3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33
1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33
1-1-3-2صنعت 33
2-1-3-2 اندازه شرکت 34
3-1-3-2ریسک 35
4-1-3-2اهرم عملیاتی 41
5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت 42
6-1-3-2 نرخ رشد شرکت 43
7-1-3-2 قابلیت سودآوری 43
8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت 44
9-1-3-2-کنترل 44
10-1-3-2 قابلیت انعطاف 45
4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی 49
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت 50
2-4-2 تأمین مالی میان مدت 50
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت 51
1-3-4-2 استقراض: 52
2-3-4-2 سهام عادی 54
3-3-4-2سهام ممتاز 56
4-3-4-2سود انباشته 57
5-3-4-2 هزینه سرمایه 58
1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59
2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60
6-3-4-2 هزینة بدهی 61
7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز 62
8-3-4-2 هزینة سهام عادي 63
1-8-3-4-2 نظرية مدل بدون رشد 64
2-8-3-4-2 نظرية مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65
3-8-3-4-2 نظرية مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67
4-8-3-4-2 نظرية مدل صرف ریسک 68
9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69
4-4-2 مقایسة اوراق بهادار 70
5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت 72
1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73
2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت 76
6-4-2 نسبت هاي مالي 78
1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی 78
7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار 83
8-4-2 نرخ بازده سهام 84
5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق 85
6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج 86
1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 86
2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران 88
7-2 فرضیههای تحقیق: 88
8-2 جامعه آماری: 89
9-2 روش آزمون تحقیق: 89
10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89
11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی 93
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه : 95
2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش 96
3-3 قلمرو تحقیق 96
4-3 روش های گردآوری اطلاعات 97
5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98
6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98
7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100
1-7-3 آزمون فرض تحقیق 101
2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102
3-7-3 معیار آزمون 102
4-7-3 ضریب تعیین: 103
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏: 105
2-4 محاسبه متغیرهاي وابسته 105
3-4 آزمون فرضیه ها 112
1-3-4 آزمون فرضيه هاي فرعي 112
1-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی اول 113
2-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی دوم 113
3-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی سوم 114
4-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه فرعی چهارم 115
2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی 115
1-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی اول 115
2-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضیه اصلی دوم 117
1-2-2-3-4 تجزيه و تحليل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117
4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 121
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122
1-2-5 وضعیت فرضیه فرعي اول : 122
2-2-5 وضعیت فرضیه فرعي دوم : 123
3-2-5 وضعیت فرضیه فرعي سوم : 123
4-2-5 وضعیت فرضیه فرعي چهارم : 124
5-2-5 وضعيت فرضیه اصلی اول : 124
6-2- 5 وضعيت فرضیه اصلی دوم : 125
3-5 بحث و نتيجه گيري كلي 125
4-5 پيشنهادها 127
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات اصلي تحقیق 127
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 128
5-5 محدوديتها و مشكلات تحقيق 129
پيوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 182
منابع لاتین: 185
چکیده انگلیسی .......................................................................................................186

جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی 45
جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100
جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA 107
جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت 108
جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE 109
جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110
نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387 111
جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـيه هاي فرعي 113
جدول 7-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي اول – آزمون ROA 113
جدول 8-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي دوم – آزمون بازده داراييهاي ثابت 114
جدول 9-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي سوم – آزمون ROE 114
جدول 10-4 : جدول آزمون فرعي چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115
جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول 116
جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117
جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118
جدول 14-4 : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 119

نمودار1-2- ساختار مطلوب نسبت بدهي به سهام عادي در نظریه سنتی 27
نمودار2-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل M.M بدون درنظر گرفتن مالیات 29
نمودار3-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل M.M با درنظر گرفتن مالیات 29
نمودار4-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل نظرية مصالحه 32
نمودار1-4 : نمودار تغييرات شاخص ROA در طي سالهاي 1381 الي 1387 107
نمودار2-4 : نمودار تغييرات شاخص بازده دارايي هاي ثابت در طي سالهاي 1381 الي 1387 108
نمودار3-4 : نمودار تغييرات شاخص ROE در طي سالهاي 1381 الي 1387 109
نمودار4-4 : نمودار تغييرات شاخص سود به درآمد(بازده فروش) در طي سالهاي 1381 الي 1387..... 110
نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387 111

چكيده:
با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟
تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.
در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌هاي انتخابي منتهي به پايان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است.
در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نيز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است.
مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:
1- موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.
2- ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

مقدمه:
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

فصل اول
كليات تحقیق


1-1-مقدمه :
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. شرايط رقابتي شديد، بحران هاي مالي، اقتصادي، سياسي و الزامات مالكيتي و قانوني، برخي شركت ها را بر آن داشته تا منابع بيشتري را مطالبه نمايند و گاه منافع حاصل از نتايج عمليات واحد اقتصادي را نيز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادي، مجدداً سرمايه گذاري نمايند.
به طور كلي واحدهاي فعال اقتصادي استفاده از منابع خارجي سرمايه نظير وجوه ناشي از افزايش سرمايه را به دو دليل مورد استفاده قرار مي دهند:
1- اصلاح ساختار مالي در جهت كاستن از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها و كمك به افزايش بازده سهامداران
2- اجراي پروژه هاي سرمايه اي شركت نظير طرح هاي توسعه و افزايش كارايي عمليات
هر چند به كارگيري وجوه ناشي از افزايش سرمايه مي تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نمايد، اما مسئله مهم در اين راه بررسي اثر ناشي از افزايش سرمايه بر بازده كل شركت خواهد بود.
بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. از جمله ابزارهای ایجاد اطمینان در نزد سرمایه گذاران کسب بازده معقول و متناسب از سرمایه آنان و در اختیار گذاشتن بازده مناسبی به سرمایه گذاران می باشد. بدین ترتیب سرمایه گذارانی ترقیب به انجام مشارکت و در اختیار گذاشتن سرمایه خود می باشند که مطمئن شوند از سرمایه‌های آنان به نحو مطلوبی استفاده شده و بازده معقولی نیز کسب می شود که بخش مناسبی از آن در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. بورس اوراق بهادار تهران بعد از حیات مجدد در سال 1368 تاکنون در جذب سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به فعالیت تولیدی می‌تواند نقش نسبتاً مفیدی ایفا نماید. ولی تحقق این امر و یا ایفای نقش بیشتری در این زمینه نیازمند ایجاد ثبات نسبی در قیمت سهام، ارتباط منطقی بین بازده و سرمایه و جلوگیری از زیان‌های غیر معقول وارده به سرمایه‌گذاران می باشد. از طرفی مدیریت شرکت‌ها، در راستای دستیابی به اهداف سازمانی، همواره با مقوله تصمیم‌گیری سر و کار داشته است و آنچه در این فرآیند اهمیت داشته دقت و سرعت در اتخاذ تصمیمات مذکور بوده است. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.


مطالب دیگر:
📎نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی📎پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی📎فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی📎نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی📎فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه📎نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خودکارآمدی کارآفرینانه📎پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران همراه با روایی و پایایی📎دانلود((گزارش كارآموزي )) صنايع چوب📎دانلود(گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص📎دانلوداحداث ساختمان مسكوني - گزارش کارآموزی 1 و 2 - 65 ص📎دانلودانبارداری-و-وجود-انبارک-ها-در-سالن-تولید-گزارش-کارآموزی-📎دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص📎دانلودساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد (گونه گوني ها در ساختمان سازي) ئ کارآموزی 123 ص📎دانلودشرکت فرآورده لبنی (کارآموزی حسابداری) 37 ص📎دانلودكار اموزي ساختمان 31 ص📎دانلودكارآموزي شيمي عمليات پتروشيمي شرح فرايند واحد LDPE پتروشيمي لاله📎دانلودكارآموزي عمران 40 ص📎دانلودكارآموزي احداث ساختمان فلزي . آقاي اكبري📎دانلودكارآموزي در سازمان مسكن📎دانلودكارآموزي مديريت علي رضا رنجبر📎دانلودپروژه سخت افزار کارآموزی📎دانلودپروژه کارآموزی 50 ص📎دانلودپروژه کارآموزی دستور العمل بهره برداري و تعميرات بخش های مختلف كارون3📎دانلودپروژه کارآموزی ساختمان📎دانلودپروژه کارآموزی شبکه های کامپیوتری